II

KULTURNI PRINCIP


 
 
 
 
 
 
 
 
Sveobuhvatna, u isti mah
i konkretna, svrsishodna
definicija jednog od najbitnijih
modusa ljudske egzistencije
glasi:
Kultura je konglomerat pozitivnih
procesa, zbivanja, promena i tekovina
što već vekovima, zahvaljujući čovekovim
mentalnim i fizičkim aktivnostima,
postoje u prirodi, te u ljudskim
jedinkama i društvima.
 
Začeci kulture
padaju u doba kad je čovek,
nakon perioda predistorijskog divljaštva,
počeo da deluje kao razumno biće.
Kultura je bila matrica njegovog života
tokom cele istorije, i biće to
do poslednjeg dana čovečanstva.
Ona ispunjava ne samo vreme
nego i prostor. Postoji na svim nivoima
organizovanja ljudskih zajednica,
počev od lokalnog, preko regionalnog,
državnog i međudržavnog,
do planetarnog.