13.  SNAGA HEUTERANISTA


  Osetan društveni uticaj
mogu da ispoljavaju individualni
ili kolektivni subjekti koji poseduju
političku, ekonomsku, militarnu, scijentističku,
artističku, popularističku ili etičku moć.
Oni što imaju vlast redovno nastoje
da potčine prvih šest moći.
Sedmu moć nikakva vlast
ne može potčiniti.
 
Upravo ta moć, etička,
treba da bude jezgro snage
na koju će se u svom delovanju
oslanjati heuteranisti. Naročito
u prvom, osvitnom periodu, u kome će
jedan od njihovih glavnih zadataka biti
formiranje heuteranističkih zajednica
u delatnostima pogodnim za ostvarenje
heuteranističkih ciljeva.
Među tim delatnostima politici,
bez obzira na brojne njene loše strane,
pripada značajno mesto.
No etička moć, moralni pritisak
na sve faktore na koje bude trebalo
uticati u procesima ostvarivanja
plemenitih i spasonosnih ideala,
heuteranistima, te njihovim saborcima
koji formalno ne budu bili članovi
heuteranističkih organizacija,
treba da bude glavno oružje
kako u sredinama u kojima
ne budu posedovali vlast,
tako i u sredinama u kojima
budu bili na vlasti.

<<       >>
sadržaj