5.  OSOBINE KULTURNOG ČOVEKA


  Iako je u poslednjoj strofi
prethodnog odeljka akcenat
u procesu poboljšavanja čoveka,
a preko njega i celog ljudskog roda,
stavljen na individualno usavršavanje,
ipak se mora reći da bi oslanjanje
isključivo na to usavršavanje
bilo manjkav poduhvat.
Da su ljudi sposobni da se,
u masovnom razmerama,
poboljšavaju samousavršavanjem,
bez krupnih povoda i bez spoljašnjih,
organizacionih faktora kao katalizatora,
na Zemlji bi odavno vladao samo raj,
kao metafora kulture; ne bi preovladavali
mitarstvo, kao metafora perikulture,
i pakao, kao metafora
antikulture.
 
Ljudi su, srećom,
sposobni da se poboljšavaju
na razne načine, pa i usavršavanjem.
Potrebno je samo da budu motivisani
za taj težak proces, i da postoje adekvatne
institucije; da, uopšte uzev, postoje
faktori koji će usavršavanje pospešivati.
U heuteranističkom pokretu,
koji će biti zasnovan na najbitnijim,
najplemenitijim aktuelnim idejama,
ti faktori će biti veoma jaki.
Ukratko su navedeni u prethodnom
poglavlju, a biće o njima reči i u ovom.
Valja najpre pogledati koji su ljudi
sposobni da se usavršavaju.

*
 
U razmatranjima
fundamentalne čovekove matrice
obojenim heuteranističkom terminologijom,
kulturnim će se ljudima, dakle, smatrati oni
čiji su postupci, gledano sa relevantnih stanovišta,
pozitivni, a neutralne su u njihovom
ponašanju samo razne sporednosti,
negativne samo retke sitnice.
 
Perikulturnim bi,
u toj terminologiji,
trebalo da se smatraju
pretežno pasivni, gotovo
u svakom pogledu prosečni ljudi,
oni koji ne čine ništa izrazito
pozitivno, ali ni izrazito
negativno.
 
Antikulturnim bi,
u istoj terminologiji,
trebalo da se smatraju sve
umno, karakterno i duševno
defektne, maligne ljudske kreature,
koje štete nanose bližnjima,
počesto i široj zajednici,
svemu oko sebe.
 
Valja napomenuti
da svaki čovek može biti
u jednom periodu kulturan, u drugom
perikulturan,
u trećem antikulturan.
Njegov status u tom pogledu
zavisi od bitnih postupaka,
koji u dotičnom periodu
poput žiga obeležavaju
njegov duh, karakter
i senzibilitet.
 
*
 
Heuteranisti,
verifikovani članovi
heuteranističkih organizacija,
moći će da budu samo kulturni
i perikulturni ljudi.
Ovi drugi će, takoreći po pravilu,
usavršavajući se i delujući u okvirima
heuteranističkog pokreta, sa nivoa
perikulturnih individua prelaziti
na nivo kulturnih.
 
Struktura pozitivnih i negativnih
procesa, zbivanja, promena i tekovina
što već vekovima, zahvaljujući čovekovim
mentalnim i fizičkim aktivnostima,
postoje u prirodi, te u ljudskim
jedinkama i društvima,
detaljnije će biti razmotrena
u narednom, Etičkom principu.
Ovde valja sagledati
samo glavne pozitivnosti
koje preferiraju svi kulturni ljudi,
pogotovo one koje će preferirati heuteranisti,
kao i glavne negativnosti
protiv kojih se bore svi kulturni ljudi,
pogotovo one protiv kojih će se
boriti heuteranisti.
 
U prvom, uvodnom
poglavlju Osvitnih principa
šturo je eksplicirana, a u ovom
poglavlju, u odeljku što sledi,
detaljnije će biti razrađena konstatacija
da su pokretači i usmerivači čovekovih aktivnosti
brojni elementi njegove ličnosti, pa i razni
spoljašnji faktori, to jest okolnosti
u kojima ta ličnost egzistira.

      <<       
sadržaj