7.  POBOLJŠATI ČOVEČANSTVO


  Imajući na umu navedenih
deset velikih, te sijaset manjih,
ovde ne nabrojanih sramota ljudskog roda,
idealisti strogih kriterijuma, koji su,
zbog razočaranjâ, postali mizantropi,
kažu da je čovek idiotski stvor,
a ne biće dostojno poštovanja.
 
No epitetima se malo postiže.
Nije, doduše, nevažno da li će čovek
biti tretiran kao idiotski stvor,
kao složena, pritivrečna tvorevina Prirode,
ili kao jedinstveno, fascinantno biće
dostojno poštovanja, čak divljenja,
ali je neuporedivo važnije
da se što pre, što efikasnije,
mogućnostima velike većine ljudi
što primerenije, čovečanstvo,
ma kakvo danas bilo, poboljša.
Da se razvije sve što
u njemu valja, a ukloni,
ili bar svede na najmanju meru,
sve što u njemu ne valja.
 
Treba konstituisati
globalnu civilizaciju
u kojoj ljudi neće biti
prinuđeni, ili čak pripravni
da ostaju na jalovoj konstataciji
kako je na planeti mnogo grešaka,
bezumnosti, zlodela, nesreća,
svakojakih abnormalnosti,
koje ugrožavaju opstanak
sveg živog sveta.

*
 
Treba stvoriti uslove
za buđenje, osvešćivanje,
poboljšavanje ljudskog bića
i kao individue
i kao društvenog subjekta
na svim nivoima,
počev od najmanjih, rodbinskih,
lokalnih i regionalnih zajednica,
preko nacionalnih i državnih entiteta,
do supkontinentalnih i interkontinentalnih
civilizacija, i, na kraju, do celog
čovečanstva kao planetarne
civilizacije.
 
Poboljšanje ljudskog bića
na svim nivoima individualnog
i društvenog života potrebno je
ne iz idealističkih, kulturnih i etičkih
razloga, ili bar ne samo zbog njih,
već je neophodno radi ostvarenja
najbitnijeg od svih ostvarivih
ciljeva: spasavanja ljudskog roda
i ostalog živog sveta
na Zemlji.
 
Izvesno je da čovek,
ako bude ostao ovakav
kakav je u epohi u koju je pala
smena milenijumâ, neće biti u stanju
da valjano reši krucijalne probleme.
Samo ako se bude dovoljno brzo
i dovoljno radikalno promenio,
moći će da potre opomenu:
Neadekvatna briga individua
i grupacija za sudbinu sveta
prva je velika sramota
ljudskog roda!

<<       >>
sadržaj